Sana iba ang FB ng Matatanda!

Sunday Gospel Reflection
Twelfth Sunday in Ordinary Time
Matthew 10:26-33 | June 25, 2023

Sana iba ang FB ng Matatanda!
Joanne R. Bantang, Ministry of Lectors and Commentators

– – – Mababasa ito na komento ng nakababata kapag ang post o sagot ng isang nakatatanda ay tila hindi sumasabay sa pinapalagay nilang modernong kaisipan o kultura. Madalas, tugon ito kapag tila nangangaral, may itinatama o pinupuna sa ugali ng iba.

Virtue signaling – – – sa Cambridge dictionary, ang ibig sabihin nito ay pagpapakitang-tao sa pamamagitan ng pagsabi ng opinyon o pagsuporta sa isang mabuting gawain, lalo na sa social media [1].

Toxic positivity – – – sa isang Psychology website, ang ibig sabihin nito ay pag-iwas o pagtanggi sa negatibong emosyon o pangyayari at pagsasa-isip lang ng positive thinking [2].
Ang mga bansag o komentong nasambit ay may negative connotation at ayaw nating maitawag sa atin. Nakakahiya mag-post na nag-donate o nagsisimba ka at baka pagyayabang na ang dating. Binabantayan mo tuloy ang komento mo kapag may naghinaing ng problema sa FB. Halimbawa, hindi raw magandang sabihin sa isang may mabigat na problema ang “Just stay positive!” o “good vibes lang” [2]. Ang mahirap, posibleng tunay at hindi pakitang-tao ang kilos o asal ng mga tao. Kaya lang, sa takot na mabansagan o mapasama ang intensiyon, itinatago na lang tuloy ang mga magagandang halimbawa.

Nang kausapin namin ang isang grupo ng mga kabataan bilang isang activity sa Synod of Synodality [3], nasambit nila na nahihiya silang sumali sa ministry ng simbahan dahil sa tingin nila ay may ‘stigma’ na makilalang “taong simbahan” kasi ang expectation, “dapat perfect or maka-Diyos”. Ang ganitong mga palagay ay hindi lamang totoo para sa kabataan anupa’t nararamdaman din ng karamihan. Maging itong pagsulat ng gospel reflection at pag-share nito sa social media ay nakakaalangan. “May K ba yan siya?” “Virtue signaling kayo ito?”

Sa ganitong mga sitwasyon, magandang payo ang maririnig sa bibliya ngayong Linggo. Ipinapaalala sa atin na huwag kang matakot kaninuman [Mt 10:26]… “Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit” [Mt 10:32].
Basta taos sa puso ang intensiyon at tunay ang pakikitungo natin sa Diyos at sa kapwa, hindi sana maging hadlang ang takot nating magkamali at maliitin ng iba para gumawa ng mabuti at/o maging aktibo sa simbahan. Posibleng tayo ay makaranas ng kahihiyan at paghamak dahil sa Diyos [Psalm 69:9] pero ika nga sa unang pagbasa, …”nasa panig kita, Yahweh, tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma” (But the Lord is with me, like a mighty champion) [Jer 20-11].

Kaya, halika na! Huwag nang mag-dalawang isip pa. Tayo lahat ay hinihikayat ng Diyos na magpahayag ng kabutihan niya. “Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin niyo sa liwanag; at ang ibinubulong sa inyo ay ipagsigawan sa lansangan” (What I say to you in the darkness, speak in the light; what you hear whispered, proclaim on the housetops) [Mt 10:27].

[1] https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/virtue-signalling
[2] https://www.psychologytoday.com/us/basics/toxic-positivity
[3] https://www.synod.va/en.html

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on print
Print

Read more!