Pinakain ni Jesus ang Limang Libo

Pinakain ni Jesus ang Limang Libo
(Ebangheliyo, Ika-2 ng Agosto, 2020)

Isang Pagninilay
ni Carlo S. Dureza

Batid nating mga mambabasa ng banal na kasulatan na isa marahil sa mga pinakamalaking himala na naganap sa pampublikong ministeryo ni Hesus dito sa lupa ay ang pagpaparami ng tinapay nung siya ay sinundan ng laksa-laksang tao sa baybayin ng isang ilang na pook, kung saan siya humayo upang magdasal.

Maraming aral patungkol sa pagiging isang tunay na Kristiyano ang matatamo natin sa ebangheliyong ito. Mapapagtanto natin na hindi lamang isang pangkaraniwang himala ng pagpapakain sa libo-libong tao ang naganap. Bagkus, ito ay naging daan upang ituro ng Panginoon ang ilang mga halaga para sa buhay-Kristiyano.

Una, mahalaga na magkaroon tayo ng habag sa ating kapwa. Tayo sana ay maging mapagdamdam sa pangangailangan ng ating kapwa tao. Nakita ni Hesus na sinusundan siya ng napakaraming tao kahit sa anumang pook para lamang makinig at magpagamot sa Kanya. Lampas na rin sa oras at malayo pa ang tatahakin nila pauwi. Minabuti niya na pakainin muna ang mga ito bago magsipag-uwian ng hindi sila mapanghinaan. Hangad ni Hesus ang kanilang mabuting kalagayan.

Pangalawa, sana’y huwag tayo masilaw sa dami o kasaganahan ng mga materyal na bagay para lamang matustusan ang ating mga pangunahing pangangailangan. Maaari din nating punan ang mga ito sa pagkakaroon ng sapat na dami lamang. Hindi natin kailangang magpakapasasa. Ang limang hiwa ng tinapay at dalawang maliliit na pirasong isda ay mistulang simbolo ng kasapatan ng biyaya na hiningan ng pagpapala sa Maykapal na Siyang nagdulot ng sagana sa karamihan.

Gaano man kaliit, karami o kalaki ng biyaya natin, basta ba pinasalamatan at inialay sa Diyos, ito ay nagiging sapat o higit pa sa ating kailangan. Kapag tayo’y nasanay sa pagkamkam ng marami na hindi naman kinakailangan ay nagiging tiwali ang ating pagkatao.

Pangatlo, hindi alintana sa isang huwarang Kristiyano ang maging magdasalin sa Diyos-Amang nasa langit. Tayo’y nananalangin sa Panginoon upang matulungan tayo na mapagtagumpayan ang ating mga pagsubok, maibsan ang ating paghihirap, at matugunan ang ating mga pangangailangan. Tumingala at tumawag si Hesus sa Amang nasa langit noong kinailangang mapakain ang libo-libong tao buhat sa kakaunting piraso ng tinapay at isda. Isang himala ang naganap! Napakain ang lahat ng tao at nagkaroon pa ang labin-limang bakol ng natirang pagkain.

Panghuli, kalakip ng panalangin ay ang tiwala sa Diyos. Ipaubaya natin nang buong puso ang lahat ng ating hirap at makakayang gawin sa Kanya. Walang pag-aalinlangan nating ilagay ang ating pag-asa sa Kanyang awa at kabutihan. Buong tiwalang hiningi ni Hesus na patnubayan ang nais Niyang mapangalagaan at ang mga taong napasakamay Niya. Ito nama’y ipinagkaloob.

Sa panahong ito ng krisis, matuto sana tayo sa ebanghelyo ngayong Linggo. Mahabag tayo sa ating kapwa, iaalay natin sa Diyos nang taos-puso ang kahit anong makakayanan natin, lagi tayong tumawag sa Panginoon na iadya tayo, at magtiwala tayong lubos sa Kanyang awa at pagmamahal.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on print
Print

Read more!