Pagtanaw at Paniniwala

Pagtanaw at Paniniwala
ni Mark Ivan Ugalino

Ebanghelyo (Hulyo 8, 2018): Marcos 6:1-6

Isang mapagpalayang umaga sa inyong lahat. Tayo ay tinatawagan upang maglingkod sa sambayanan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ngunit, naranasan mo na bang minsan pang usigin ng mga taong iyong pinagsisilbihan?

Hindi maiiwasan na tayo ay makatanggap ng kritisismo mula sa mga tao sa ating paligid. Ito ay madalas na nasa porma ng tsismis, o harapang panlalait. Madalas itong nakatuon sa kredibilidad ng isang tao, o kaya naman ay sa kanyang kakayahan. Talaga nga ay mapapaisip ka na lamang kung anong masama ang iyong naidulot sa kanila, sa kabila ng lahat ng iyong pagsusumikap na sila ay pagsilbihan. Kalungkot-lungkot pa na minsan ang masasakit na salitang ito ay nagmumula sa mga taong malapit sa iyong puso.

Tayo ay pinapaalalahanan sa ating ebanghelyo ngayong araw (Marcos 6:1-6) na ang mga mirakulong ipinararanas ng Diyos sa atin ay nagiging mabisa lamang kung malakas ang ating paniniwala rito. Kung higit na mas malakas ang ating paniniwala sa Diyos, higit na mas marami ang Kanyang kayang gawing mirakulo sa ating buhay. Binabago ng ating paniniwala ang ating sari-sariling perspektibo, na siya namang patuloy na nagpapabuti sa ating pakikitungo sa kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng ating tulong.

Sa pamamagitan ng ating paniniwala ay inuudyok tayo ng ating Panginoon na siyang maging mirakulo sa mga taong matagal nang umaasang maranasan ang pagmamahal na dulot ng Diyos sa ating lahat.

Kaya naman ating pakaisipin ang ilang mga bagay: Ikaw ba ay nakapagpasalamat sa ating kapwa para sa tulong na kanyang inihatid sa iyo? Naging kaparaanan ka ba ng Diyos upang maghatid ng mirakulo sa iyong Kapwa? Naniniwala ka pa bang tunay sa mirakulong hatid sa iyo ng Panginoon tuwing Banal na Misa?

Matapos mong makiisa sa selebrasyon ng Banal na Misa ngayong Linggo, huwag mong kakalimutang magpasalamat sa iyong mga magulang, kapatid, kamaganak, o hindi naman kaya ay mga kaibigan, sapagkat ang kanilang pagmamahal ay dulot ng Panginoong siyang lumikha ng lahat ng maganda sa ating mundo. Ang pasasalamat natin ay ukol din sa ating mga katrabaho o mga empleyado na na siyang dahilan ng tagumpay natin sa buhay. Tayo ay tunay ngang buhay upang maglingkod at gumabay tulad ng Mabuting Pastol.

O Birheng mapagmahal, iyong gabayan kami upang mapalakas pa ang aming paniniwala sa iyong anak na si Hesus. Nawa’y hindi magmaliw ang aming pagtanggap sa Kanyang Katawan at Dugo sa aming mga puso. Amen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on print
Print

Read more!